Quản trị phát triển bền vững

Phương pháp quản trị phát triển bền vững

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan kết hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu quản trị theo hướng ngày càng vững mạnh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, Tập đoàn Petrolimex đã xây dựng một khung quản trị Phát triển bền vững (quản trị doanh nghiệp) bao gồm Điều lệ, các quy chế, quy định và văn bản pháp quy trong nội bộ Tập đoàn nhằm tạo ra một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả từ Công ty Mẹ đến các đơn vị thành viên. Từ đó, Tập đoàn không chỉ đảm bảo được nguyên tắc quản trị cao nhất của mình là đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đồng thời hài hòa được các mục tiêu phát triển và thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Mô hình quản trị phát triển bền vững

Mô hình quản trị công ty của Petrolimex được thực hiện dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố:

  • Nền tảng cơ cấu quản trị công ty vững chắc: Cơ cấu quản trị của Petrolimex có đầy đủ các chủ thể quản trị của một công ty niêm yết, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, các Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.
  • Phù hợp thông lệ và pháp luật Việt Nam: Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và các quy chế quản trị cho công ty niêm yết.
  • Áp dụng thống nhất các công cụ quản trị doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn.

Phương pháp quản trị phát triển bền vững

Nền tảng cơ cấu quản trị công ty vững chắc

Cơ cấu quản trị của Petrolimex có đầy đủ các chủ thể quản trị của một công ty niêm yết (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành...). Trong đó, thể hiện rõ nét các ưu điểm sau:

  • Vai trò, trách nhiệm của HĐQT được quy định rõ ràng tại Điều lệ Tập đoàn.
  • Petrolimex đã sớm thành lập các Ban trực thuộc HĐQT có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT. (Xem thông tin chi tiết về các Ban trực thuộc HĐQT tại trang 66)
  • Thành lập Ban QTRR và ban hành các quy chế, quy trình QTRR cấp Tập đoàn.

Tuân thủ các khuôn khổ và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN và mô hình quản trị tiên tiến trên cơ sở vận dụng mô hình của các công ty nước ngoài.

  • Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử với các bên liên quan
  • Ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin: Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các quy định bắt buộc về công bố thông tin, Petrolimex còn thực hiện rất tốt các quy định về công bố thông tin khác như: Thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững định kỳ hàng năm; tổ chức Hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin minh bạch với nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và các quy chế quản trị cho công ty niêm yết tại Việt Nam; điều chỉnh, rà soát thay đổi phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Tuân thủ các khuôn khổ và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN và mô hình quản trị tiên tiến trên cơ sở vận dụng mô hình của các công ty nước ngoài.

  • Ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành được vận hành và nhất quán trong toàn Tập đoàn.
  • Xuyên suốt chiều dài lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, trải qua rất nhiều đổi thay, biến động nhưng tinh thần, lòng yêu nghề luôn hiện hữu trong lớp lớp thế hệ người lao động Petrolimex. Văn hóa Petrolimex thể hiện ở hành động dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách, luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng cho giai đoạn hội nhập quốc tế. Ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, người lao động Petrolimex vẫn luôn hăng say lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc vì sự Phát triển bền vững của doanh nghiệp và thịnh vượng của nước nhà. Petrolimex luôn sẵn sàng viết tiếp trang sử của thế hệ mình, đoàn kết, nỗ lực, tận tâm cống hiến “để tiến xa hơn”.
Nội dung tiếp theo

Vấn đề trọng yếu