Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Nghị quyết số 01/2017/PLX-NQ-ĐHĐCĐ

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên

Ông Phạm Đức Thắng - ủy viên

Ông Trần Ngọc Năm - ủy viên

Ông Lê Văn Hướng - ủy viên

Ông Nguyễn Anh Dũng - ủy viên

Ông Hitoshi Kato - ủy viên

Ông Phạm Văn Thanh - ủy viên