• Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  23/12/2016 01:04' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Ban Quản lý cổ đông Petrolimex xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 • Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  22/12/2016 02:41' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 21.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  21/12/2016 06:06' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 20.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Những doanh nghiệp nhà nước “lột xác” sau cổ phần hóa

  Những doanh nghiệp nhà nước “lột xác” sau cổ phần hóa
  15/12/2016 04:39' CHNguyễn Tuân(Infonet.vn)
  Các DNNN được cổ phần hóa hầu hết đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.
 • Thông báo mất Giấy CNSHCP

  Thông báo mất Giấy CNSHCP
  09/12/2016 01:28' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Thông báo của BQLCĐ Petrolimex những trường hợp bị mất GCNSHCP và các Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin.
 • Quyết định ban hành Biểu phí quản lý thông tin cổ đông của Petrolimex

  Quyết định ban hành Biểu phí quản lý thông tin cổ đông của Petrolimex
  18/11/2016 04:55' CHHĐQT(Petrolimex)
 • Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng 2016

  Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng 2016
  16/11/2016 02:03' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.